2.Tesalonickým 2,1-12

1Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří, 2abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat. 3Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení. 4Ten se postaví na odpor a `povýší se nade všecko, co má jméno Boží´ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce `usedne v chrámu Božím´ a bude se vydávat za Boha. 5Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás? 6Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas. 7Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. 8A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš `zabije dechem svých úst´ a zničí svým slavným příchodem. 9Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky 10a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. 11Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. 12Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.