Koloským 2,8-15

8Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu. 9V něm je přece vtělena všechna plnost božství; 10v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil. 11V něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou; obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla. 12S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. 13Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. 14Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. 15Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.