Koloským 4.2-9

2V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. 3Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo, pro něž jsem teď ve vězení, 4a tak je mohl rozhlásit; neboť k tomu jsem poslán. 5Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený. 6Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit. 7O tom, co je se mnou, vám všechno poví Tychikus, můj milovaný bratr a věrný pomocník, který se mnou slouží Pánu. 8Posílám ho k vám právě proto, abyste se dověděli, jak se nám vede, a aby povzbudil vaše srdce. 9Posílám s ním i Onezima, věrného a milovaného bratra, vašeho krajana. Oni vám povědí všechno, co se tu děje.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.