Leviticus 11,1-23

1Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi a řekl jim: 2"Mluvte k Izraelcům: Ze všech zvířat na zemi smíte jíst tyto živočichy: 3Všechno, co má rozdělená kopyta tak, že jsou kopyta rozpolcená úplně, přežvýkavce mezi zvířaty, ty smíte jíst. 4Ale z přežvýkavců a z těch, kdo mají rozdělená kopyta, nesmíte jíst velblouda, který sice přežvykuje, ale nemá rozdělená kopyta; bude pro vás nečistý; 5damana, který také přežvykuje, ale nemá rozdělená kopyta; bude pro vás nečistý; 6zajíce, který také přežvykuje, ale nemá rozdělená
kopyta; bude pro vás nečistý; 7vepře, který sice má rozdělená kopyta tak, že jsou úplně rozpolcená, ale nepřežvykuje; bude pro vás nečistý. 8Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete; budou pro vás nečistí. 9Ze všeho, co je ve vodě, smíte jíst toto: Všechno ve vodách, v mořích a potocích, co má ploutve a šupiny, smíte jíst. 10Z veškeré vodní havěti v mořích a potocích, ze všech živočichů, kteří jsou ve vodách, bude pro vás hodné opovržení všechno, co nemá ploutve ani šupiny. 11Budou pro vás hodni opovržení. Nesmíte jíst jejich maso a jejich zdechliny budete mít v opovržení. 12Všechno ve vodě, co nemá ploutve ani šupiny, budete mít v opovržení. 13Z létajících živočichů budete mít v opovržení tyto, nesmějí se jíst, jsou hodni opovržení: orla, orlosupa a mořského orla, 14luňáka a různé druhy jestřábů, 15všechny druhy havranů, 16pštrosa, sovu, racka a různé druhy sokolů, 17kulicha, kormorána a výra, 18sovu pálenou, pelikána a mrchožrouta, 19čápa a různé druhy volavek, dudka a netopýra. 20Všechna létající havěť chodící po čtyřech bude pro vás hodna opovržení. 21Jen to smíte jíst z veškeré létající havěti chodící po čtyřech, co má skákavé nohy, jimiž skáče po zemi. 22Smíte z nich jíst tyto: různé druhy kobylek, jako arbe, soleám, chargól a chágáb. 23Ale ostatní létající čtyřnohá havěť bude pro vás hodna opovržení.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.