Leviticus 14,33-57

33Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi a Áronovi: 34"Až vejdete do kenaanské země, kterou vám dávám do vlastnictví, a já raním malomocenstvím některý dům v zemi, kterou budete mít ve vlastnictví, 35půjde majitel domu a oznámí knězi: "Zdá se mi, jako by byl můj dům postižen." 36Dříve než přijde kněz postižené místo prohlédnout, nařídí dům vyklidit, aby nebylo nečisté všecko, co je v domě. Potom přijde kněz, aby dům prohlédl. 37Prohlédne postižené místo. Jsou-li na postižené zdi domu nažloutlé nebo načervenalé dolíčky, napohled nižší než okolní zeď, 38vyjde kněz z domu ke vchodu do domu a přikáže uzavřít ten dům na sedm dní. 39Sedmého dne se kněz vrátí a opět to prohlédne. Jestliže se postižení na zdech domu rozšířilo, 40rozkáže postižené kameny vyjmout a vynést je ven za město na místo nečisté. 41Dům oškrabou uvnitř dokola a hlínu, kterou oškrabali, vysypou ven za město na místo nečisté. 42Pak vezmou jiné kameny a nahradí ony kameny a vezmou jinou hlínu a vymažou dům. 43Jestliže se postižení znovu v domě rozmůže i potom, co vyňali kameny a dům oškrabali a vymazali, 44přijde kněz opět. Uvidí-li, že se postižení na domě šíří, je to zhoubné malomocenství na domě. Je nečistý. 45Strhnou ten dům a kameny, dříví i všechnu hlínu z domu vynesou ven za město na místo nečisté. 46Kdo by vešel do toho domu ve dnech, kdy byl uzavřen, bude nečistý až do večera. 47Kdo by spal v tom domě, vypere si šaty. Kdo by v tom domě jedl, vypere si šaty. 48Jestliže kněz přijde a uvidí, že se rána na domě poté, co dům vymazali, nerozšiřuje, prohlásí dům za čistý, protože rána byla zhojena. 49Vezme dva ptáky, cedrové dřevo, karmínové barvivo a yzop, aby dům očistil od hříchu. 50Jednoho ptáka zabije nad hliněnou nádobou s pramenitou vodou. 51Pak vezme cedrové dřevo, yzop, karmínové barvivo a živého ptáka, omočí je v krvi zabitého ptáka a v pramenité vodě a sedmkrát stříkne na dům. 52Tak očistí ten dům od hříchu krví ptáka, pramenitou vodou, živým ptákem, cedrovým dřevem, yzopem a karmínovým barvivem. 53Živého ptáka vypustí ven z města do pole. Tak vykoná smírčí obřady za dům. Bude čistý. 54To je řád pro všechny rány malomocenství a prašiviny, 55pro ránu malomocenství na oděvu a na domě, 56pro otok, vyrážku a bělavou skvrnu, 57k poučení o tom, kdy je co nečisté a kdy čisté. To je řád týkající se malomocenství."Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.