Leviticus 8,1-21

1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2"Vezmi Árona i s jeho syny, též roucha a olej pomazání i býčka k oběti za hřích, dva berany a košík nekvašených chlebů, 3a shromáždi celou pospolitost ke vchodu do stanu setkávání." 4Mojžíš učinil, jak mu Hospodin přikázal. Pospolitost se shromáždila ke vchodu do stanu setkávání 5a Mojžíš pospolitosti řekl: "Toto nám přikázal Hospodin udělat." 6Pak vyzval Mojžíš Árona a jeho syny, aby přistoupili, a omyl je vodou. 7Přehodil mu suknici a přepásal ho šerpou, oblékl mu řízu, vložil na něj nárameník a přepásal ho tkaným pásem nárameníku; opásal ho jím. 8Navlékl mu také náprsník a do náprsníku dal posvátné losy urím a tumím. 9Na hlavu mu nasadil turban a dopředu na turban připevnil zlatý květ, svatou čelenku, jak přikázal Mojžíšovi Hospodin. 10Potom vzal Mojžíš olej pomazání, pomazal příbytek s veškerým příslušenstvím a posvětil je. 11Sedmkrát jím stříkl na oltář a pomazal oltář i všechno jeho náčiní i nádrž s podstavcem, aby je posvětil. 12Nalil též trochu oleje pomazání na Áronovu hlavu a pomazal ho, aby ho posvětil. 13Pak vyzval Mojžíš Áronovy syny, aby přistoupili, oblékl jim suknice, přepásal je šerpou a vstavil jim na hlavu mitry, jak přikázal Mojžíšovi Hospodin. 14Potom dal přivést býčka k oběti za hřích a Áron i jeho synové vložili ruce na hlavu býčka určeného k oběti za hřích. 15Mojžíš ho porazil, vzal krev, prstem potřel rohy oltáře dokola a očistil oltář od hříchu. Krev vylil ke spodku oltáře a posvětil jej k vykonávání smírčích obřadů. 16Vzal také všechen tuk, který je na vnitřnostech, jaterní lalok i obě ledviny s jejich tukem a na oltáři to obrátil v obětní dým. 17Ale býčka, jeho kůži, maso a výměty spálil na ohni mimo tábor, jak přikázal Mojžíšovi Hospodin. 18Potom dal přivést berana k zápalné oběti a Áron i jeho synové vložili ruce na hlavu toho berana. 19Mojžíš ho porazil a krví pokropil oltář dokola. 20Berana rozsekal na díly a obrátil hlavu, díly a tuk v obětní dým. 21Vnitřnosti a hnáty omyl vodou a pak celého berana obrátil na oltáři v obětní dým. To je zápalná oběť v libou vůni, ohnivá oběť pro Hospodina, jak přikázal Mojžíšovi Hospodin.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.