Marek 10,1-12

1I vstal a šel odtamtud do judských krajin a za Jordán. Opět se k němu shromáždily zástupy, a on je zase učil, jak bylo jeho zvykem. 2Tu přišli farizeové a zkoušeli ho: ptali se ho, je-li muži dovoleno propustit manželku. 3Odpověděl jim: "Co vám ustanovil Mojžíš?" 4Řekli: "Mojžíš dovolil napsat rozlukový lístek a propustit." 5Ježíš jim řekl: "Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal toto ustanovení. 6Od počátku stvoření `Bůh učinil člověka jako muže a ženu; 7proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce, 8a budou ti dva jedno tělo´; takže již nejsou dva, ale jeden. 9A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!" 10V domě se ho učedníci znovu na tu věc ptali. 11I řekl jim: "Kdo propustí svou manželku a vezme si jinou, dopouští se vůči ní cizoložství; 12a jestliže manželka propustí svého muže a vezme si jiného, dopouští se cizoložství."Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.