Marek 11,12-19

12Když vyšli druhého dne z Betanie, dostal hlad. 13Spatřil z dálky fíkovník, který měl listí, a šel se podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic, než listí, neboť nebyl čas fíků. 14I řekl mu: "Ať z tebe již na věky nikdo nejí ovoce!" Učedníci to slyšeli. 15Přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů; 16nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím. 17A učil je: "Což není psáno: `Můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy´? Vy však jste z něho udělali doupě lupičů." 18Velekněží a zákoníci to slyšeli a hledali, jak by ho zahubili; báli se ho totiž, protože všechen lid byl nadšen jeho učením. 19A když nastal večer, vyšel Ježíš s učedníky z města.



Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.