Marek 7,1-13

1Shromáždili se k němu farizeové a někteří ze zákoníků, kteří přišli z Jeruzaléma. 2Uviděli některé z jeho učedníků, jak jedí znesvěcujícíma, to jest neomytýma rukama. 3(Farizeové totiž a všichni židé se drží tradice otců a nejedí, dokud si k zápěstí neomyjí ruce. 4A po návratu z trhu nejedí, dokud se neočistí. A je ještě mnoho jiných tradic, kterých se drží: ponořování pohárů, džbánů a měděných mis.) 5Farizeové a zákoníci se ho zeptali: "Proč se tvoji učedníci neřídí podle tradice otců a jedí znesvěcujícíma rukama?" 6Řekl jim: "Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno: `Tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; 7marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.´ 8Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice." 9A ještě řekl: "Jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svou tradici! 10Vždyť Mojžíš řekl: `Cti svého otce i svou matku´ a `kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí´. 11Vy však učíte: Řekne-li někdo otci nebo matce: `To, čím jsem ti zavázán pomoci, je korbán (to jest dar Bohu)´, 12již podle vás nemusí pro otce nebo matku nic udělat; 13tak rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou pěstujete. A takových podobných věcí činíte mnoho."Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.