Skutky 15,6-12

6Apoštolové a starší se tedy sešli, aby celou tu věc uvážili. 7Když došlo k velké rozepři, povstal Petr a promluvil k nim: "Dobře víte, bratří, že si mě Bůh hned na začátku mezi vámi vyvolil, aby ode mne pohané uslyšeli slovo evangelia a uvěřili. 8A sám Bůh, jenž zná lidská srdce, se za ně postavil: Dal jim Ducha svatého tak jako nám 9a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, protože jejich srdce očistil vírou. 10Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové ani my! 11Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše." 12A když Barnabáš a Pavel začali vypravovat, jaká znamení a divy činil Bůh skrze ně mezi pohany, všichni ve shromáždění zmlkli a poslouchali.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.