Žalm 119,113-120

113Nenávidím obojetné lidi, miluji tvůj Zákon. 114Tys má skrýš a štít můj, čekám na tvé slovo. 115Pryč ode mne, zlovolníci! Budu zachovávat přikázání svého Boha. 116Podpírej mě, jak jsi řekl, a budu žít, v mých nadějích mě nezahanbuj. 117Buď mi oporou a budu spasen, stále budu hledět na tvá nařízení. 118Zhrdáš všemi, kdo zbloudili od tvých nařízení, protože záludně klamou. 119Všechny svévolníky v zemi odklízíš jak strusku, proto jsem si zamiloval tvá svědectví. 120Strachem před tebou se chvěje mé tělo, bojím se tvých soudů.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.