Žalm 119,121-128

121Vykonávám soud a spravedlnost, neponechej mě těm, kdo mě utlačují. 122Zasaď se za svého služebníka k jeho dobru, aby mě opovážlivci neutlačovali. 123Zrak mi slábne, vyhlížím tvou spásu, výrok tvé spravedlnosti. 124Nalož se svým služebníkem podle svého milosrdenství, vyučuj mě v tom, co nařizuješ. 125Jsem tvůj služebník, učiň mě rozumným, abych poznal tvá svědectví. 126Hospodine, je čas jednat, tvůj Zákon se porušuje. 127Ano, miluji tvá přikázání víc než zlato, víc než zlato ryzí. 128Všechna ustanovení chci ve všem správně plnit, nenávidím každou stezku klamu.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.