Žalm 125

1Poutní píseň. Kdo doufají v Hospodina, jsou jak hora Sijón: nepohne se, strmí věčně. 2Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin, nyní i navěky. 3Nesetrvá žezlo zvůle na údělu spravedlivých, aby snad nevztáhli spravedliví své ruce k podlostem. 4Hospodine, prokaž dobro dobrým, těm, kdo mají přímé srdce! 5Ale ty, kdo uhýbají na své křivolaké stezky, zažene Hospodin s pachateli ničemností. Pokoj s Izraelem!Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.