Žalm 147

1Haleluja. Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy, rozkošná a líbezná je chvála. 2Hospodin buduje Jeruzalém, shromažďuje rozehnané z Izraele, 3uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje. 4On určuje počet hvězd, on každou vyvolává jménem. 5Velký je náš Pán, je velmi mocný, jeho myšlení obsáhnout nelze. 6Hospodin se ujímá pokorných, svévolníky snižuje až k zemi. 7Pějte Hospodinu píseň díků, zpívejte našemu Bohu žalmy při citaře, 8tomu, který zahaluje nebe mračny, který připravuje zemi deště, který dává na horách růst trávě, 9tomu, který zvířatům potravu dává, i krkavčím mláďatům, když křičí. 10Netěší ho síla koně, nemá zalíbení v svalech muže. 11Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. 12Jeruzaléme, chval zpěvem Hospodina, chval, Sijóne, svého Boha! 13On upevnil závory v tvých branách, požehnal tvým synům v tobě. 14Na tvém území ti zjednal pokoj, bělí pšeničnou tě sytí. 15Na zem vysílá svůj výrok, rychle běží jeho slovo. 16Dává sníh jak vlnu, sype jíní jako popel. 17Rozhazuje kroupy jako sousta chleba, kdo odolá jeho mrazu? 18Sešle slovo své a taje, káže vát větru a plynou vody. 19Oznámil své slovo Jákobovi, nařízení svá a soudy Izraeli. 20Tak žádnému z pronárodů neučinil, jeho soudy nepoznaly. Haleluja.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.