Žalm 51

1Pro předního zpěváka. Žalm Davidův, 2když k němu přišel prorok Nátan, protože vešel k Bat-šebě. 3Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti, 4moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu! 5Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále. 6Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, ryzí ve svém soudu. 7Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka. 8Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost. 9Zbav mě hříchu, očisť yzopem a budu čistý, umyj mě, budu bělejší nad sníh. 10Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež jsi zdeptal. 11Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti. 12Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. 13Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber! 14Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti. 15Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě. 16Vysvoboď mě, abych nebyl vinen krví, Bože, Bože, moje spáso, ať plesá můj jazyk pro tvou spravedlnost. 17Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu. 18Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí, na zápalných obětech ti nezáleží. 19Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš! 20Prokaž dobro Sijónu svou přízní, vybuduj jeruzalémské hradby. 21Pak se ti zalíbí oběti spravedlnosti, zápaly a celopaly, pak ti budou na oltáři obětovat býčky.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.