Žalm 73

1Žalm. Pro Asafa. Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce! 2Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty, 3neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl svévolné, jak pokojně si žijí. 4Smrt je do okovů ještě nesevřela, jejich tělo kypí, 5nevědí, co je to lidské plahočení, nebývají postiženi jako jiní lidé. 6Jejich náhrdelníkem je zpupnost, násilnictví šatem, do něhož se halí. 7Jejich oko vystupuje z tuku, provaluje se smýšlení srdce. 8Vysmívají se a mluví zlomyslně, povýšenou řečí utiskují druhé. 9Do úst nebesa si berou, jazykem prosmýčí zemi. 10A lid se za nimi hrne lokat vodu plným douškem. 11Říkávají: "Což se to Bůh dozví? Cožpak to Nejvyšší pozná?" 12Ano, to jsou svévolníci: bez starostí věčně kupí jmění. 13Tedy zbytečně jsem si uchoval ryzí srdce a dlaně omýval nevinností? 14Každý den se na mě sypou rány, každé ráno bývám trestán. 15Kdybych řekl: "Budu mluvit jako oni", věrolomně bych opustil pokolení tvých synů. 16Přemýšlel jsem, jak se v tom všem vyznat, nesnadné se mi to zdálo. 17Teprv když jsem vstoupil do svatyně Boží, pochopil jsem, jaký vezmou konec. 18Věru, stavíš je na kluzké cesty, do zkázy je srazíš. 19Jaký úděs náhle vzbudí, hrůzou se obrátí vniveč do jednoho. 20Jako snem po procitnutí, Panovníku, pohrdneš jejich přeludem, až se vzbudíš. 21Když bylo mé srdce roztrpčené, když se jitřilo mé ledví, 22byl jsem tupec, nic jsem neznal, jak dobytče jsem před tebou býval. 23Já však chci být ustavičně s tebou, uchopils mě za pravici, 24povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš. 25Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení. 26Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl. 27Hle, ti, kdo se tobě vzdálí, zhynou. Ty umlčíš každého, kdo poruší ti věrnost. 28Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech.Zpět na úvahu autora!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.