10Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti.Odměna v nebi

Jak si zasloužit odměnu v nebi?

Mám zato, že nám slovo Boží naznačuje, že dostaneme odměnu v nebi za dílo, které jsme zde na zemi konali. Máme také i slovo v Efezským 2,8-9. Je v tom Boží spravedlnost. Kdyby tomu tak nebylo, tak by Boží království bylo pro mnohé slabší těžko dosažitelné. Ale k té odměně. Kdo jakkoli něco činí pro Boží království, tak ať to činí ze síly, kterou dává Bůh. Cílem našeho snažení by měla být oslava Pána Boha. Ve Starém zákoně, když měl služebník předstoupit před Boha a třeba přednést žádosti lidu nebo přinést oběti za hřích, musel projít obřadem očištění těla a být oblečen do čistého roucha. My jsme očištěni Kristovou obětí na kříži, to je oblečeni v jeho bílé roucho (1Jan 1,9). Tím jsme vystrojeni ke službě, jen bychom si měli dát tu práci, abychom věděli, k čemu konkrétně jsme povoláni. To, co jsme přijali od Pána, to jeho i oslaví. Ani ne velká snaha nebo dokonce pot. Myslím, že to od nás není požadováno, ani z toho nebude odměna v nebi. Ale z toho, co jsme přijali. Ať je to služba slovem nebo pomoc druhým, anebo úklid modlitebny. Z té naší parkety dostaneme odměnu, jelikož to bylo k slávě Boží.

Pane, dávej mi znát povolání, které je od Tebe.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.