9Proto nám také nadevše záleží na tom, abychom se mu líbili, ať už odcházíme domů nebo zůstáváme v cizině.Máme dům v nebesích

Jaké podmínky je třeba splnit, abychom byli navždy s Kristem?

Neklesáme na mysli kvůli soužení na tomto světě. Neskládáme svou naději ve viditelných věcech kolem nás, ale v neviditelných. Náš pozemský život je přirovnán ke stanu, který bude dříve nebo později stržen. Pán Bůh svým věrným následovníkům připravil věčný domov v nebi. „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků“ (Jan 14, 1-2). Kdo uvěřil v Ježíše Krista, má závdavek Ducha svatého, který jej posvěcuje a vede. Snažíme se ve všem líbit svému Pánu a žít k oslavě jeho jména a k užitku bližním. Na posledním soudu rozhodne to, zda jsme vytrvali ve víře a přinášeli dobré ovoce. Nebudeme spaseni na základě našich zásluh, ale díky zástupné oběti Božího Syna za nás a díky jeho vítězství nad smrtí a mocnostmi zla.

Pomoz nám, Pane, vytrvat ve víře a přinášet dobré ovoce.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.