17A proto `vyjděte z jejich středu a oddělte se´, praví Hospodina `ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu´Oddělenost věřících od světa

V čem nám škodí přátelství s nevěřícími?

Je třeba, aby se korintští křesťané neuzavírali před apoštolem, ale měli pro něj místo ve svém srdci. On je má rád a velmi mu na nich záleží. V 1. Janově dopise 2, 15 čteme: „Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.“ Slovo „svět“ v tomto verši označuje zlo, které je ve světě. Apoštol Pavel zdůrazňuje neslučitelnost protikladů: spravedlnosti s nespravedlností, světla s temnotou, Krista s Beliálem, věřícího s nevěřícím, Božího chrámu s modlami. Připomíná, že jsme chrámem živého Boha, jsme Božím lidem. Pán Bůh chce přebývat s námi, procházet se mezi námi. Proto je třeba se oddělit od všeho hříšného a nečistého a posvětit se Bohu. Pak bude Pán Bůh naším Otcem a my jeho syny a dcerami.

Dej nám, Pane náš, sílu k boji s hříchem a posvěcuj nás svým Duchem.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.