10Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse, a toho není proč litovat, zármutek po způsobu světa však působí smrt.Radost a zármutek

Z čeho se radujeme?

Korintští křesťané mají v srdci apoštola Pavla místo. Velmi mu záleží na tom, aby duchovně rostli a dobře sloužili svému Pánu. Proto je apoštol přísně napomenul ve svém 1.dopise a způsobil jim na určitý čas zármutek. Činili pokání, litovali svých hříchů a odvrátili se od nich. Apoštol prožíval těžkou situaci a byl potěšen příchodem Tita i tím, co vyprávěl o věřících v Korintě. Horlivě stojí při apoštolovi, touží se s ním setkat a být posíleni ve víře. Pavel z nich má radost a ví, že se na ně může ve všem spolehnout. I my se radujeme, když vidíme, že Duch svatý mění životy lidí kolem nás. Naopak jsme zarmouceni při pohledu na ty, kteří jdou zatvrzele cestou hříchu a nereagují na Boží volání.

Formuj nás, Pane Bože, ke svému obrazu a naplň nás radostí.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.