11Urijáš Davidovi odvětil: "Schrána, Izrael i Juda sídlí v stáncích, můj pán Jóab i služebníci mého pána táboří v poli. A já bych měl vstoupit do svého domu, jíst a pít a spát se svou ženou? Jakože jsi živ, jakože živa je tvá duše, něčeho takového se
nedopustím!"Urijášova věrnost

Kam až sahá moje věrnost a ochota sloužit nejen Bohu, ale i jeho věci způsobem, který není laciný?

Příběh pádu a fatálního selhání krále Davida, kdy svede ženu vojáka své armády Chetejce Uriáše je dostatečně znám každému čtenáři Bible. Hřích je dokonán a není cesty zpět. Ovšem král David chce zamést důkazy po svém hříchu tím nejjednodušším způsobem a tak nechává poslat pro zákonného manžela svedené ženy jménem Bat-šeba. Uriáš do Jeruzaléma přichází přímo z války, z bojů, kde vojáci nasazují své životy. Král se jej snaží lstí přimět k tomu, aby strávil noc se svojí ženou a tím legitimizoval identitu počatého dítěte. Už by to nebyl nějaký levoboček, ale dítě vzešlé z manželského lože, i když realita je, jak víme, jiná.

Avšak Urijáš se ukázal jako opravdový charakter. Tento věrný a statečný voják nevyužil svého „opušťáku“ k tomu, aby se v noci potěšil se svojí ženou. Ba ani jej nenapadlo jít spát domů do své postele.

U tohoto muže můžeme vidět skutečnou ryzost, čistotu a pevnost přesvědčení. Pevnost jeho postoje je následováníhodná a svým příkladem může inspirovat i nás dnes. Žijeme sice v naprosto jiné době, která se od té tehdejší liší téměř ve všech oblastech, ovšem člověk je pořád stejným člověkem jako tehdy a přesto, že nejsme žádní Urijášové, i my jsme stavěni před nejrůznější pokušení, výzvy a zkoušky. Nemusí v nich jít o tolik jako tenkrát Urijášovi. Jemu šlo v důsledku o život, který díky svojí věrnosti ztratil. Ale i ty naše „malé soukromé boje“ tvoří mozaiku velkého dramatu, který můžeme nazvat bojem dobra se zlem.

V každém lidském srdci se odehrává malá válka. My jsme jejími přímými aktéry a také tato válka se skládá z mnoha bitev. Pokud někdy prohrajeme, neznamená to, že musíme prohrát i celou válku. Urijáš svůj boj vyhrál, ale zaplatil za to životem. Jak vysoko si v mém životě stojí hodnoty jako čest, morálka, hrdinství, zodpovědnost ...? Co jsem ochoten obětovat já, abych si zachoval svoji tvář a nemusel se před sebou stydět? A jak se na mé boje dívá Hospodin?

Hospodine, kéž bychom byli stejně čestnými, spravedlivými a ryzími charaktery jakým byl Urijáš. Děkujeme, že nás stavíš jen do takových situací, kde jsme schopni obstát.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.