26Abnér zavolal na Jóaba: "Což musí meč požírat nepřetržitě? Nevíš, že nakonec zůstává jen hořkost? Kdy konečně poručíš lidu, aby se vrátil a nehonil své bratry?"Bratrovražedné boje

Jak mohou lidé poznat, že jsme Ježíšovi učedníci?

Z popisu boje je jasně vidět, že se protivníci navzájem znali – Abnér nechtěl zabít Asáela, bratra Jóaba. Naléhal na něj, aby jej nepronásledoval, protože by jej zabil a jak by se potom mohl podívat na jeho bratra? Ale Asáel nechtěl uhnout, a proto zemřel.

Po dalším pronásledování konečně přišla úleva, když Abnér požádal Jóaba, aby už dále nehonili svoje bratry (v. 26). A čteme, že dále již nebojovali. Ovšem přicházely další bitvy a boj mezi oběma tábory se protahoval (3, 1).

Dále čteme o tom, že Bůh Davidovi žehnal, ale dům Saulův stále více upadal. Bůh sám se stavěl za svého pomazaného.

Jako křesťané se dnes nezabíjíme mečem nebo kopím. Ale nedochází dnes také k „bratrovražedným“ bojům – např. o moc, postavení, názor...? Nejsou dnes křesťané rozhádaní a často těžko smiřitelní? Nedochází k pomluvám, osočování a podobně? A jaký je z toho užitek? Už Abnér řekl, že nakonec z toho všeho zůstává jen hořkost (v. 26).

Ježíš nás učí toto: „Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali: jako jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.“ (J 13, 34)

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.