Jednota

Kam patřím?

Skutky lidské svévole jsou podle apoštola Pavla mimo jiné: rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly a závist. Tyto skutky hrály důležitou roli v posledních kapitolách Bible, které jsme četli. Izrael byl trhán na kusy pro hřích jednotlivých mužů, kteří se vždy znovu snažili získat národ na svou stranu. Znovunastolení jednoty, byť často chatrné, se neobešlo bez mnoha obětí. Tentokrát ničema Šeba volá po odtržení Izraele od Judy. Dnešními slovy, další populista, jemuž lid „skočí na špek“. Jak tragické důsledky může mít oddělení se. Šeba to zaplatí životem. Často v dějinách i církev svými postoji vyjadřovala své přesvědčení, že „nemáme podíl v Davidovi“. Zapomínala na to, že jsme naroubováni na starozákonní Boží lid, na kořen ušlechtilé olivy. Sami jsme se tak šidili o požehnání. Zároveň tak jako Izrael, tak i my, jako církev, musíme stále usilovat o jednotu a tím i o své blaho (Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! - Z 133,1)

Děkuji, Pane, za tvé děti, které máš v nejrůznějších církvích. Děkuji za vše, co nás spojuje. Děkuji za tvé dílo spásy.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.