Na Izrael dolehlo zlořečení

Co způsobí hřích v našem životě?

Z pohledu dnešní doby je docela obtížné komentovat tento příběh. Jde o krutou pomstu na Saulových potomcích, anebo jde o spravedlivou odplatu? Ale pojďme hezky popořádku.

Podle 3. Mojžísovy 26 pokud Izrael poslouchal Hospodina, obdržel Boží požehnání, naopak pokud jednal nevěrně, přivolal na sebe zlořečení. Jinak řečeno platí, že hřích má svůj negativní důsledek. Saul jednal rozhodně zle, když dal mnohé z Gibeóňanů povraždit. Dokonce uvažoval o jejich celkové likvidaci. A přitom měli s nimi smlouvu, kterou se zavázali před Hospodinem dodržet. Ani král Saul neměl právo ji porušit. Toto porušení je před Bohem ohavným hříchem, a proto zemi postihla neúroda.

David správně hledal Boží tvář, aby mohl situaci zvrátit, aby mohli napravit, co bylo třeba. Bůh ukázal, v čem je jejich vina. Řešení je pro nás asi drsné, ale jsme v době Starého zákona, kde platí oko za oko a odplata za prolitou krev. Znovu se tak ukazuje, jak vážný je hřích a že má své důsledky. Nepodceňujeme i my někdy své hříchy? Nemůžeme nad tím jen tak mávnout rukou. Za naše hříchy umíral Kristus. Proto své hříchy potřebujeme upřímně vyznávat.

Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Ř 6,23)

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.