Poslední Davidova slova

Jaká budou naše poslední slova?

David se tituluje jako “ten, který je pomazaný od Hospodina”. Říká se: “Konec dobrý, všechno dobré.” V případě krále Izraele to tak směle můžeme vyslovit. V Žalmu 116 se žalmista ptá: “Jak se odvděčím Hospodinu za všechno dobrodiní vůči mně? Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno.” To se David naučil skrze zkoušky, i když z některých jeho žalmů můžeme vyčíst, jak mu připadal Hospodin vzdálen. Volal: “Bože, kde jsi?” Ale neztrácel naději. A to vidím, že se Pánu Bohu na Davidovi líbilo, že i v těch nejtěžších zkouškách neztratil víru a naději. A tu i dnes Hospodin vyhledává na lidu víry. Máme stálé povzbuzení např. 1Kor 10,15 “Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.”

Pane, nemusím rozumět všem zkouškám, ale chci ti děkovat za vše, co na mě dopouštíš.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.