10b"Velmi jsem zhřešil, že jsem to učinil. Nyní, Hospodine, sejmi prosím ze svého služebníka vinu; počínal jsem si jako velký pomatenec."Špatná rozhodnutí a hříchy mají důsledky

Jak reagujeme, když mineme Boží vůli?

Hospodinův hněv vzplanul proti Izraeli, ne nutně proti Davidovi. Nevíme, co hněv způsobilo, ani co jiného mohl David udělat, sčítání lidu nebylo Hospodinem výslovně zapovězeno. Joábova nelibost nad sčítáním naznačuje, že to asi nebyl šťastný nápad. Král se měl v boji proti nepřátelům spoléhat na Hospodina, a ne na sílu svého vojska. Bůh může zachránit i skrze malou armádu (Sd 7,4-22). Čemu se David spíš měl věnovat, bylo usmířit Hospodinův hněv, kterého si minimálně proroci mohli být vědomi. Jako král Izraele mohl David například svoláním národa k pokání (2 Pa 7,14) hněv usmířit.

Bible je velice realistická kniha. Nemá potřebu stavět vedoucí Božího lidu do lepšího světla, než jak na tom skutečně jsou. Ani David, člověk podle Božího srdce, nebyl vůči chybným rozhodnutím a hříchu imunní. Možnost hněv odvrátit promarnil, chybné rozhodnutí mělo důsledky pro celý národ. Boží hněv na národ nakonec dopadl.

Pane, dej mi prosím milost správných rozhodnutí. Kéž tě mohu následovat tak, jak se ti líbí. Kéž se také v moci postavení a vedoucí v církvi rozhodují podle Tvojí vůle.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.