9Ať se mnou Bůh udělá, co chce! Učiním pro Davida, co mu přisáhl Hospodin. 10Odejmu království Saulovu domu a upevním Davidův trůn nad Izraelem a nad Judou od Danu až do Beer-šeby."Nepožehnaná neposlušnost

Jaký postoj vede k požehnání?

Co je na celém příběhu zarážející, je skutečnost, že Abnér věděl o proroctví, že David má být králem po Saulovi, ale byl mu neposlušný. Jednal stejně jako Saul, jeho bývalý pán. Až uražená ješitnost způsobila, že se srdcem odvrátil od Saulova domu a rozhodl se, že celý Izrael přivede k Davidovi. Můžeme zde vidět, kdo fakticky vládl – nebyl to Saulův syn Íš-bošet, ale Abnér. On jedná s Davidem i s izraelskými staršími. Ti se už dávno dožadovali, aby byl nad nimi králem David, ale nebyli vyslyšeni (v.17).

Můžeme se jen domnívat, jak by vše dopadlo, kdyby se nevzpírali Božímu rozhodnutí. Kolik lidských životů by bylo ušetřeno, protože by nedošlo k válce mezi Davidem a Íš-bóšetem? Abnér sám by si zachoval život! Kolik problémů, těžkostí a kolik zla přinesla válka obyčejným lidem? Nakonec z toho všeho skutečně cítíme jen a jen hořkost. A proč to všechno? Pro neposlušnost!

Zamysleme se teď nad tím, kolik zla v našem životě může způsobit neposlušnost Bohu.

Pane, dej nám milost, abychom ve svých životech nejednali svévolně, ale naopak se učili žít v poslušnosti tvému Slovu.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.