7David mu řekl: "Neboj se. Rád bych ti prokázal milosrdenství kvůli Jónatanovi, tvému otci. Vrátím ti všechna pole tvého děda Saula a budeš každodenně jídat u mého stolu."Mrtvý pes

Proč je dobré držet sliby?

„Naše velikost se pozná na tom, jak jednáme s malými,“ zní pravdivý aforismus. Kristus dovršil tento přístup k lidem tím, že přes Jakuba svým otrokům přikázal: „Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.“(Jk1,27) Tehdy a stále i dnes jsou sirotci a vdovy snadnou obětí dravců.

David se choval v Kristově duchu. Zaprvé prokazoval milosrdenství slabému a poslednímu článku Saulova rodu – chromému Mefíbošetovi. Zadruhé David držel slovo a nezapomněl na smlouvu s Jónatánem. Obojí se Pánu líbí.

Pane, oblékám si tvůj soucit a věrnost.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.