Síla a slabost

Může se slabost stát silou?

Tyto výrazy stojí v kontrastu. Když apoštol Pavel prožíval různé útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista, uzavírá vše takto: Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný. (2 K 12,10) Tuto duchovní zkušenost o Kristově moci skrze Jeho milost chce apoštol sdělit v dopise mladému spolupracovníkovi na Božím díle. Také Timoteus bude čelit různým nástrahám a těžkostem.  A přece být ve službě Ježíši Kristu, který si nás zamiloval (to je milost) a sebe vydal pro naši záchranu, je velká čest! Pavel s laskavostí povzbuzuje Timotea jako svého syna, aby navzdory všem překážkám ve službě Pánu pánů obstál. Používá pro to tři obrazy: jednat jako voják Ježíše Krista, jako závodník na dráze a jako rolník. (4-6) U prvého je charakteristická kázeň, u druhého čestnost (fair play) a u třetího předchází výborným plodům tvrdá práce. Při tom všem se může Timoteus opírat o sílu Kristovy milosti!

Děkujeme, Pane Ježíši, že i nás ve slabosti pozvedáš mocí své milosti.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.