18Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků, amen.Realita práce na Božím díle

Jsi Božím spolupracovníkem?

V závěru dopisu apoštol Pavel připojuje pokyny a pozdravuje svoje spolupracovníky a přátele a připojuje osobní instrukce.

V této části můžeme také vyčíst něco o Pavlově „týmu“, jeho osobní situaci a bojích, kterými procházel. Jednak jej opustil jeho blízký spolupracovník Démas, další zase odešli sloužit do jiných měst. V tom všem čelil těžkostem ze strany protivníků, když zvěstoval evangelium a zdá se, že byl dokonce předhozen lvům (v.17).

Je možné cítit atmosféru kolem Pavlova života a služby. Někdy nám může zvěstování evangelia v prvním století připadat jako idylické období, ale to by byl omyl. Apoštolé a jejich spolupracovníci procházeli mnoha zkouškami, těžkostmi a pronásledováními.

Práce na Božím díle má svoje radostné chvíle, ale i úskalí, těžkosti, zápasy a boje. Pavel neochvějně vyznává, že je to Pán, který jej vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro svoje království. A to by mělo být naše vyznání.

Pane Ježíši, dej nám milost, abychom správně pracovali na Tvém díle v důvěře, že nás ochráníš ode všeho zlého a zachováš pro svoje království.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.