13Tím se dovrší můj hněv, upokojím své rozhořčení proti nim, a tak se potěším. I poznají, že já Hospodin jsem promluvil ve své žárlivosti, že mé rozhořčení proti nim se dovršilo.Strašný soud

Před čím nás Kristus zachraňuje?

Hospodin umístil Izrael mezi národy. Dal jim zaslíbenou zemi, se kterou sousedili ostatní. Měl být výkladní skříní - vzorem zbožnosti a víry v jediného Boha pro ostatní národy. Ale Izrael propadl ohavnostem a poskvrnil Hospodinovu svatyni modlami. Trest, který přichází na Jeruzalém je strašlivý. Tak strašlivý, že i pohané poznají, že jedná vyšší moc, že „promluvil Hospodin“. Dá se říci, že došlo na to nejhorší, vyvolený lid se má dostat ve své historii na samotné dno - naplní se nejhorší kletby, které Mojžíš před vstupem do zaslíbené země vyřkl a které měly být izraelskému lidu největším varováním (Dt 28,53).

Je těžké si představit, co se muselo dít s Ezechielem, s prorokem, kterého se ve vidění dotkl Bůh a který byl povolán za strážce izraelského domu, když uslyšel, co vše má lidu sdělit. Je těžké si představit, že Bůh, který je zdrojem všeho dobrého, který je plný lásky a milosti nechává na svůj lid dopadat obsah pradávných kleteb. Je těžké v dnešní době číst si o strašlivých Božích soudech. Ale možná, že jedině tak si můžeme uvědomit hloubku a šířku Jeho milosti, když čteme o tom, jaký soud si zasloužili Izraelci a jaký bychom si i dnes mohli zasloužit my. Možná, že tak si můžeme uvědomit, před jakou hrůzou nás zachraňuje Kristova oběť - a potom milost, kterou přijímáme, není laciná. Je velmi, velmi drahá.

Dej nám, Ježíši porozumět hloubce tvojí milosti a velikosti tvojí oběti. Kéž se může prohloubit naše vděčnost.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.