Znesvěcení chrámu

Jaký je náš chrám?

V této kapitole přichází za Ezechielem judští starší, pravděpodobně žádali proroka o radu nebo vizi. A Ezechiel je najednou vytržen do duchovní reality. Hledí na „slávu Hospodinovu“ a posléze mu Bůh odkrývá modlářskou realitu izraelské společnosti. Ezechiel je provázen chrámovým komplexem a zjišťuje, že Izraelci chrám ve vidění znesvětili. Toto je pravý důvod soudu nad Izraelem - Izrael přestal ctít Hospodina, stal se uctívačem model.

Nový zákon nám předkládá jasný obraz - Boží chrám jsme my. Jak Izrael měl místo setkání s Bohem v jeruzalémské svatyni, tak my se s Bohem setkáváme ve svém srdci  - jsme chrámem Ducha Svatého. Duch Svatý se zmocnil Ezechiele, aby mu ukázal pravou příčinu Božího soudu  - modloslužbu Izraele. Co nám říká Duch Svatý? Zveme jej, aby nás prováděl chrámem našeho těla, našeho života? Aby nás zavedl do skrytých místností, kam se i my sami zdráháme nahlédnout? Jako křesťané jsme na cestě proměny, která probíhá pomalu. Ale na této cestě musíme s Bohem spolupracovat. On totiž ctí naší svobodnou vůli. Vyzývejme Boha k tomu, aby nám odhaloval naše nitro, aby nás mohl osvobozovat z našeho hříchu a z toho, co nás trápí a svazuje - On má tu moc!

Duchu Svatý, přijď a přines nové světlo mého života. Ukaž, co je třeba změnit, co je třeba opustit, co je třeba vyznat, co je třeba posílit a od čeho se mám odvrátit. Kéž jsem chrámem Hospodina, ve kterém vládne jen on sám.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.