Vybídnutí k hledání Hospodina

Pochopil jsem, co znamená hledat Hospodina?

Prorok vyřizuje svému národu, co znamená hledat Hospodina a volat ho. Není to o penězích, ale především o komunikaci a poslušnosti. Už jsi se k tomu odhodlal? Neztratit zároveň pojem o čase, neboť už žalmista (Ž 95,7) nás nabádá, abychom dobře vnímali Boží hlas a nezatvrzovali svá srdce.

Sledujeme existenci Izraele a vše, co se kolem něj děje. Prorok hovoří o zájmu o něj, kvůli Hospodinu, jehož lid Boží vyznává (Iz 55,5). Bude velký přesun národů, které postupně poznají, že Izrael je spojen se Stvořitelem a Všemohoucím Pánem, který slovem svět stvořil a svou vůlí udržuje. Nevyzpytatelný Bůh, jehož úmysly, slovo i záměry jsou vyšší, než my dovedeme pochopit. Ony se prosadí, vykonají Boží záměr a splní Boží očekávání.

Je to kapitola plná naděje na změnu životního zaměření, bude-li člověk v hloubi srdce stát o osobní poznání Stvořitele a Spasitele Ježíše.

Bože, odpusť, že Ti nedbale naslouchám. Slituj se nade mnou.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.