10Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl.Lépe dvěma než jednomu

Kdo mě zvedne, když upadnu…?

Kniha Kazatel se jmenuje v originále Kohelet, což znamená Shromažďovatel. Kdo koho tu shromažďuje? Král Šalomoun svoje poddané, ale také Bůh svoje stvoření. Není dobré být člověku samotnému, čteme už na začátku Bible (Gn 2,18). Každý potřebuje někoho k sobě, aby nebyl sám na život. Jeden druhému pomůže při pozemském pachtění, spolu se najedí, zahřejí, podepřou, pozvednou. Přepadnou-li jednoho, postaví se protivníkovi oba. „A nit trojitá se teprve nepřetrhne!“ (v. 12) Text k nám mluví o vzájemnosti, která nás jako lidi drží pohromadě. Vždyť i Ježíš říká: „Neboť kdekoliv se shromáždí dva nebo tři ve jménu mém, tam já jsem uprostřed nich.“ (Mt 18,20) Lidská vzájemnost a společenství s Pánem je tedy odpovědí na naši úvodní otázku.

Pane, prosím buď se mnou, a pomoz mi vstát, až upadnu.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.