11Poněvadž nad zločinem není hned vykonán rozsudek, tíhne srdce lidských synů k páchání zla.Zločin a trest

Kde se v člověku bere zlo?

Zlo se zrodilo ve chvíli, kdy Adam a jeho žena zhřešili proti Bohu. Ten Zlý, satan, se neustále pokouší člověka pokoušet, odvrátit ho od Hospodina a svést ho na cestu svévole. Už v zahradě Eden vnesl do lidského srdce pochybnost o Bohu. Starý zákon vnímá srdce člověka jako místo, kde sídlí rozum (nikoliv cit!) a kde se sváří dva pudy: puzení k dobrému a puzení ke zlu. Co převáží? Obvykle záleží na okolnostech, avšak Písmo říká: kdo se drží Božího zákona, nemůže se splést. Mnozí ale hledí spíš okolo sebe a řeknou si: když můžou páchat zlo druzí, a nejsou za to hned (nebo vůbec) potrestáni, pak není na světě žádná spravedlnost – a také já si můžu dovolit všechno! Apoštol Pavel namítá: „Všechno je mi dovoleno, ale ne všechno prospívá.“ (1K 6,12) A Kazatel nám připomíná: „Nad každým děním nastane čas soudu…“ (Kaz 8,6) A vědomí toho ať nás vede.

Kéž v nás převáží dobro nad zlem!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.