12Pozdravuje vás Epafras, váš krajan, služebník Krista Ježíše, který o vás stále zápasí modlitbami, abyste stáli pevně a věrně plnili Boží vůli.Namáhavá práce na Božím díle

Jsme spolupracovníky na Božím díle?

 Apoštol Pavel při vší té namáhavé službě na Boží vinici nebyl sám. Proto v mnohých závěrech svých listů pozdravoval bratry a sestry, spolupracovníky. Měl kolem sebe mnoho bratří a sester, kteří se s ním podíleli, spolupracovali jednotně pro stejný cíl - zvěstovat evangelium všude, kam je Bůh pošle, a být dobrým svědkem Pána Ježíše Krista.

Jedním z nich byl i Epafras, ten dokonce vynakládal mnoho namáhavé práce pro bratry a sestry v Laodiceji a v Hierapoli. A apoštol Pavel to bratrům a sestrám v Kolosech připomenul.

Křesťanství a následování Pána Ježíše Krista, to není o sólové službě, ale o vzájemné spolupráci. Můžeme si v dnešní den na základě tohoto textu položit otázku: kolik vynakládám já osobně namáhavé práce pro jiného bratra a sestru, s cílem, aby se děla Boží vůle, aby byl Bůh oslaven a jeho Církev byla posilňovaná, rostla do zralosti a úplnosti? Zápasím na modlitbách za bratry a sestry?

Pane, dej, abych byl spolu-služebníkem, spolu-služebnicí na tvém díle evangelia a veď mě v praktických krocích do tvého díla (Efezským 2,10).

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.