1Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi a řekl jim: 2"Mluvte k Izraelcům: Ze všech zvířat na zemi smíte jíst tyto živočichy:Čistá a nečistá zvířata

Jak se mne to týká dnes?

V našem dnešním textu máme výčet a charakteristiky zvířat, která Hospodin dovolil Izraelcům jíst a těch, které jím zakázal jíst. Pro Izraelce to byla jasně a přehledně stanovená pravidla ohledně zvířat k jídlu. Izraelci dodnes dodržují tyto stravovací pravidla a mají to natolik vštěpené, že když měl apoštol Petr vidění plátna s nečistou zvěří a byl vyzván, aby zabíjel a jedl odpověděl „Ne Pane! Nikdy jsem nejedl nic poskvrněného a nečistého!“ (Sk. 10:14).

My jako pohané, nežijící pod Zákonem, se máme zdržovat „toho, co bylo poskvrněno modloslužbou, smilstva, zardoušeného a krve (Sk. 15:20). Přesto víme, že Hospodin je dobrý a Jeho nařízení jsou pro naše dobro. Tak proč zakázal jíst Izraelcům některá zvířata?

Všechny živé organismy přijímají do těla toxiny, které se v těle kumulují. Proto zvířata živící se pouze rostlinnou stravou nebo mající velmi dobrou schopnost detoxikace (ryby s ploutvemi a šupinami) mají v mase a tuku nejméně toxických látek. Ostatní zvířata provozují v menší nebo větší míře koprofagií (živočich živící se výkaly), nebo se živí ostatními zvířaty či mršinou. Ta mají v mase a tuku výrazně větší podíl toxických látek.

Bůh ví, co je pro nás dobré, ale rozhodnutí, zda Ho budeme poslouchat i v této záležitosti nechává na každém z nás, protože už nežijeme pod Zákonem, ale pod milostí.

Pane, pomoz mi se držet toho, co je dobré v Tvých očích.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.