45Já jsem Hospodin, který jsem vás vyvedl z egyptské země, abych byl vaším Bohem. Proto buďte svatí, neboť já jsem svatý."Buďme svatí

Jsem svatý?

Hospodin vyvedl Izraelce z otroctví v egyptské zemi, aby byl jejich Bohem, a aby byli svobodní. Stejně jako vyvedl nás, kteří jsme přijali zástupnou oběť Ježíše, z otroctví hříchu, aby byl naším Bohem, a abychom byli svobodní. Protože Bůh je svatý, měli být i Izraelci svatí a máme být svatí i my. Co to ale znamená?

Izraelci měli být oddělení od jiných národů jako Boží národ. Měli dodržovat Hospodinova nařízení, která je měla chránit. V té době ještě neznali bakterie a další breberky, protože je neviděli, ale protože dodržovali tato nařízení, byli chránění. Chránění před nemocemi a dalšími pohromami.

My máme také být oddělení od světa jako Boží děti. Žijeme pod milostí, ale když se plně soustředíme na Boha a Jeho cesty a požadavky na nás, jako Jeho děti, budeme vnitřně chráněni před Zlým a jeho padlými anděly, které také nevidíme. Budeme chránění před pády, žádostivostí a hříchem, protože budeme toužit po obecenství s Bohem. Přibližte se k Bohu, a přiblíží se k vám. Očistěte ruce, hříšníci, a očistěte srdce, lidé dvojí mysli. (Jak. 4:8)

Pane, chci Ti být blíž každý den.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.