5To proto, aby Izraelci, když přivádějí své oběti, které si zvykli obětovat na poli, přiváděli je Hospodinu ke vchodu do stanu setkávání, ke knězi. Budou je obětovat Hospodinu jako hody oběti pokojné.Modlářství vede k formálnímu náboženství

Kde je život?

Krev roznáší do celého těla kyslík a živiny, je životem. Bůh stanovil krev jako dokonale výstižný prostředek smíření za hřích. Mojžíš nesnese, aby byla vylita kdekoliv, protože to dává prostor uctívat a uplácet modly. Formálně náboženský člověk vlastně vyjadřuje, že se o sebe postará sám. Krev má být vylita pouze na místě, které naprosto přesně vede ke smíření s jedinečným Hospodinem. Kristova krev nás vede k úctě a vděčnosti za smíření a rodí lásku mezi námi a Bohem. Láska pak věčně pulzuje mezi tebou a Bohem a rozlévá se vůči tvým bližním

Drahý čtenáři, modlím se, abychom obdrželi korunu a pak jí házeli Bohu k nohám se slovy: „Hoden jsi, Pane a Bože náš přijmout slávu a čest i moc, neboť jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle byly stvořeny a trvají.“

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.