24Od Hospodina vyšel oheň a pozřel na oltáři zápalnou oběť i obětovaný tuk. Všechen lid to spatřil, zajásal a padli na tvář.Hospodinova sláva

Kdy jsem naposledy padl na tvář před Hospodinem?

V historii Izraele bylo mnoho momentů, kdy se jim zjevila Hospodinova sláva. Byla to zkušenost celého lidu, ale i jednotlivců. Zjevení Hospodinovy slávy vždy provází uvědomění si vlastní hříšnosti a nedokonalosti v porovnání s Jeho svátostí.

V dnešním textu se Hospodinova sláva projevila vyšlehnutím ohně a strávením celé oběti na oltáři. Pro lid to bylo setkání se svatým Bohem, který je jako oheň. Měli neskutečnou radost, ale také neskutečný respekt před Hospodinem.

Oheň pročišťuje a odstraňuje nečistoty. Jakákoliv špína ve zlatě v ohni vyplave na povrch a je snadno rozpoznatelná. Při opravdovém setkání s Bohem v Jeho slávě člověk musí padnout na tvář. I milovaný učedník Jan při setkání s Ježíšem v Jeho slávě padl k Jeho nohám jako mrtvý.

To, že se můžeme setkat se svatým Bohem je pouze milost díky oběti Ježíše Krista. On je našim přímluvcem a v Něm máme přístup k Otci. Přistupujme k Bohu v radosti a s respektem.

Pane, pomoz mi si uvědomovat Tvoji svatost a lásku.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.