43Ne tak bude mezi vámi; ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem;Zrádnost lidského nitra

V jaké službě nacházím vděčnou radost?

Události Ježíšovy služby dostávají velký spád. Cesta nyní směřuje k Jeruzalému a je zřejmé, že evangelium a jeho nositel nebudou v tomto městě vítáni. Kristus to ví a připravuje své následovníky na svůj konflikt s velekněžími a zákoníky, následné odsouzení a vydání římské moci k vykonání rozsudku smrti. Ježíš to prožívá v lidském těle a není ušetřen psychického i fyzického utrpení. Je až neuvěřitelné, že v takové situaci se synové Zebedeovi zabývají získáním předních míst na Ježíšově pravici a levici. Možná je za tím nerozumný boj o moc a vliv na druhé. Na tyto dva učedníky se začnou zlobit ostatní a na Ježíšově cestě na kříž se rozhoří konfliktní boj. Při čtení tohoto textu jsme ochotni se nad učedníky pohoršit a odsoudit tuto necitlivost a nerozumnost. Toto slovo je důležité právě dnes pro nás. Jak málo stačí, abychom se v církvi zabývali otázkami moci, vlivu a rozvíjeli strategie sebeprosazení. Cesta s Ježíšem do Jeruzaléma je především cestou služby a oběti. Nakonec je i zkušeností mnoha služebníků v dějinách i dnes, že radost a štěstí je možné právě najít ve službě Bohu a lidem. Syn člověka přišel, aby sloužil a dal svůj život za mnohé – což je hebrejský způsob vyjádření „za všechny“.

„Požehnaný služebník, který se nepovažuje za nejlepšího, když ho lidé chválí a vyvyšují, ani tehdy, když ho považují za slabého, prostého a hodného pohrdání; protože člověk je jen tím, čím je v očích Boha a ničím více.“ (František z Assisi)

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.