17A učil je: "Což není psáno: `Můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy´? Vy však jste z něho udělali doupě lupičů."Očištění chrámu

Jak můžeme nést dobré ovoce?

Možná si klademe otázku, jak tyto dva příběhy v dnešním oddíle spolu souvisí? Asi tušíte, že docela dost. Oba dva hovoří o duchovním stavu Izraele, první příběh popisuje stav obrazně a ten druhý prakticky, konkrétně. Ačkoliv ještě nebyl čas pro sběr plodů, Ježíš viděl, že úroda na fíkovníku nebude. Na stromě bylo jen listí a přitom, už byl čas na pupeny či květy. Proto vyslovil onu odsuzující větu. Z kontextu Bible víme, že fíkovník je obraz Izraele. Podobně Bůh očekával od Božího lidu dobré duchovní ovoce, ale nesl jen listí – duchovní prázdnota.

V druhém příběhu vidíme konkrétní ukázku jejich duchovního stavu. Chrám měl být místem pro pravou bohoslužbu, místo pro modlitbu a uctívání Boha. A co Ježíš vidí? Obchodníky, směnárníky a prodavače tam, kde měli mít možnost i pohané uctívat svatého Boha. Není divu, že se rozčílil, ale nezhřešil, a vyhnal je pryč. Jak to, že tohle velekněží dovolili? Dali přednost praktickým obchodním záležitostem a zisku před opravdovou zbožností. A ostatní si na tento stav zvykli a přehlíželi to. Avšak kde je opravdová víra, úcta a poslušnost a co je za nepořádek v jejich srdci? Proto Ježíš musel udělat tento radikální krok, očistit chrám, aby jejich srdce nasměroval opět k Bohu.

Pane, očisti nás zevnitř, naplň nás svým Duchem, abychom nesli dobré ovoce.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.