9A ti, kdo šli před ním i za ním, volali: "Hosanna! 10Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida. Hosanna na výsostech!"Příjezd krále a Mesiáše

Přichází král, jak se zachováš?

Tímto příběhem začínají události velikonočního týdne. Ježíš vstupuje do Jeruzaléma za zvláštních okolností. Přijíždí na oslátku a mnozí jej vítají a oslavují, ale jsou i tací, kterým to silně vadí (velekněží a zákoníci). Proč zrovna na oslátku? Možná bychom očekávali vznešeného oře, pozlacený povoz či jiné královské pocty. V Izraeli však oslík byl královským symbolem, navíc symbolem pokoje (Za 9,9). Ježíš tak přijíždí jako král přinášející pokoj. Navíc jde o oslíka, na kterém ještě nikdo neseděl. Zajímavé je také, jakým „zázračným“ způsobem učedníci oslátko získali, vše bylo připravené pro Pána.

Když pak Ježíš přijížděl na tom oslátku, lidé mu provolávali slávu a prokazovali mu úctu, mimo jiné volali Hosanna. To slovo souvisí se Žalmem 118,25-26, doslovně znamená prosbu „prosím, zachraň“, volněji jde také o slovo pro vyjádření oslavy Boha. I další zvolaná slova „Požehnaný, který přichází“ pochází z oslavného žalmu 118. Lidé měli nejen radost, ale také touhu a naději, že Bůh bude skrze Ježíše jednat.

Jenže Bůh jednal jinak, než si představovali. Cesta k Jeho vítězství vedla skrze oběť. To mnozí nepochopili vůbec, a proto později volali: „Ukřižuj ho!“ On je skutečně Králem Pokoje, Jeho království není totiž z tohoto světa. Nepřišel kralovat lidským způsobem, ale Božím způsobem.

Pane, před Tebou se můžeme jen upřímně sklonit a vzdát Ti chválu.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.