29Zeptal se jich: "A za koho mne pokládáte vy?" Petr mu odpověděl: "Ty jsi Mesiáš."Kristus Mesiášem

Kým je pro tebe osobně Pán Ježíš Kristus?

Pán Ježíš činil při svém putovaní po zemi mnoho divů, zázraků a znamení, které měly dokazovat a potvrzovat to kým On sám je. Právě po jednom zázraku uzdravení slepého se ptal svých učedníků, za koho ho lidé, kteří se pohybovali kolem učedníků, považují. Padalo mnoho názorů. A Pán Ježíš se pak osobně zaměřil na své učedníky a zeptal se jich, za koho ho oni sami považují. A učedník Petr v zastoupení všech ostatních učedníků odpověděl tím krásným vyznáním: „Ty jsi Mesiáš.“ (29 verš).

A tak zaznívá i dnešní den otázka na každého z nás osobně, za koho pokládáš ty samotného Pána Ježíše Krista? Je pro tebe pouze člověk, který činil zázraky? Je pro tebe pouze prorok, který mnohé věci předpověděl, a ony se skutečně staly? Nebo Pán Ježíš je tím starozákonními proroky předpovídaný Kristus, Mesiáš, zachránce? Ten jediný vysvoboditel, vykupitel, spasitel, který byl a dodnes je schopen očistit člověka z jeho hříchů? Ne zbytečně čteme na jiném místě Písma: "Vyznáš–li svými ústy Pána Ježíše, a uvěříš–li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn." Římanům 10:9

Vždyť, v nikom jiném není záchrana; neboť není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni. (Skutky 4,11)

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.