35Ježíš usedl, zavolal svých Dvanáct a řekl jim: "Kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech."Leader nebo služebník

Koho jsem naposledy přehlédl a odmítl službu?

Možná, že jste také na svém pracovišti prošli kurzem leadershipu – neboli vedení. Tato tématika je dnes velmi akcentovaná nejen ve firmách, ale i v církvích. Jistě církev potřebuje i své vedoucí pracovníky, ale pozor! V našem textu je ukázáno, kam snaha po vedení druhých může sklouznout. Ježíšovi učedníci se mezi sebou dohadovali, kdo z nich je největší. Kdo má vést, kdo má řídit, kdo má reprezentovat?

Ježíš postaví doprostřed dítě a řekne: „Kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech.“ Velcí vůdci se často nezajímají o potřeby nepatrných lidí. Proto dítě slouží svou bezmocností a závislostí na druhých jako příklad. Kristův učedník nemá šéfovat a hledat přední místa. Ježíšův učedník přijímá bezmocné, chrání je, slouží jim. Tam se projevuje jeho charakter. Vedoucí pracovník v církvi nemůže postrádat ducha služby. Být služebníkem všech je naplněním poslání Mesiáše, který přišel, aby sloužil. Každý, kdo vede, musí mít srdce služebníka.

Pane, díky za všechny lidi, kteří mně jsou příkladem pokorné a nezištné služby. Prosím, chraň mě před prosazováním sama sebe.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.