28Tak, jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé."Nová míra velikosti

Mám Kristovu mysl?

V Přísloví 24,10 se píše: Jsi-li skleslý v den soužení, tvá síla je malá. Existují různé míry síly a moci. Zde je zaveden zvláštní siloměr. Nejen vládcové se často domnívají, že jejich velikost je podle toho, kolik toho svou mocí ovládají. Ten, který byl roven Bohu, ten, jemuž byla dána veškerá moc na nebi i na zemi, ukazuje na novou míru velikosti: ne ovládat druhé, ale sebe a druhým sloužit. „Vzal na sebe způsob otroka (Fp 2,7). Umyl nohy svým učedníkům a v den největšího soužení, odsouzení a kruté smrti, prokázal nový druh velikosti a byl svým způsobem „pánem situace.“
Pozemský vládce Pilát žasl a nerozuměl tomu. Synové Zebedeovi ani jejich matka tomu nerozuměli. A vlastně ani zbývajících deset učedníků, když reagují rozhořčeně. Porozumíme tomu, přijmeme Kristovo smýšlení a budeme podle toho jednat my?

Pane Ježíši, jenom díky Tobě, když Ty nás proměníš, můžeme mít Tvoje smýšlení i jednání.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.