9Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: "Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!"Udivené rozrušení nebo poddanost?

Kdo to je – pro mě?

Město Jeruzalém se roztřáslo, rozrušilo – podobně jako zanedlouho strážci u Ježíšova prázdného hrobu. A městem koluje zásadní otázka, která prochází nejen celým evangeliem, ale celými dějinami: Kdo to je? Zástupy odpovídají: Prorok. Ale také křičí: Hošianna. To původně v aramejštině znamená: Zachraň, prosím! Avšak v Ježíšově době se výraz stal liturgickým projevem chvály Bohu, resp. králi. Vždyť ti mohou zachránit.
Zde je ovšem zvláštní král: nejede na koni, symbolu síly, ale na oslu, symbolu poddanosti a služby. Přesto jeho učedníci dobře vnímají jeho autoritu a poslouchají jeho pokyny.
Stane se v mém životě viditelnou skutečností, že Ježíš je opravdu Pán a Král? Ten, který má moc zachránit, i ten, který je hoden úcty a poddanosti?!

Ježíši, vládni mi! Uctívám Tě. Chci slyšet a poslouchat Tvoje rozkazy.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.