13řekl jim: "Je psáno: `Můj dům bude zván domem modlitby´, ale vy z něho děláte doupě lupičů."Projevy lásky a pravdy

Je hněv dobrý nebo špatný?

I když se v tomto oddílu slovo hněv nevyskytuje, popisují se v něm dvě situace, při kterých se zjevně někdo hněval. Je hněv dobrý nebo špatný? Stručná odpověď: Záleží na tom, kvůli čemu (hříchu nebo jen něčemu, co se nám nelíbí) a jakým způsobem (jestli se situace potom zlepší nebo zhorší).
Proč se hněval Ježíš? Evangelista Jan ve svém vyprávění doplňuje: kvůli horlivosti pro Boží dům! Z domu modlitby tržiště? To ne! Proto nebyl určen! A Ježíš jedná. Zdroj pohoršení odstraňuje.
Jenže v chrámu ho vidí náboženští představitelé, a když vidí podivuhodné věci, jsou rozhořčeni. Proč se zlobí? Neodpovídá to jejich představám o tom, co je správné. Ježíš jim odpovídá stejným způsobem jako při pokušení Satanem, citací Božího slova. A nechá je být
 

Pane, pomoz nám hněvat se Tvým hněvem a milovat Tvojí láskou.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.