34Hospodin však řekl Mojžíšovi: "Neboj se ho, neboť ho vydám do tvých rukou se vším jeho lidem i s jeho zemí.Boje v Zajordání

Kdy v nás Bible působí rozpaky?

Když člověk čte Bibli důkladně, narazí v ní i na texty, které v něm budí hluboké rozpaky – války, hubení nepřátelských měst a národů, propadlých klatbě. Rozpaky působí to, že Bible není pohádka ani dobrodružný román, ale hluboce zrcadlí realitu tehdejšího i dnešního života. K naší životní realitě patří, že v některých částech zeměkoule dochází ke krutým válkám a genocidám. Uprchlíci přitom doráží až k branám Evropy, přičemž některé evropské země jim otvírají dveře, některé osobnosti (jako např. papež František) jim projevují soucit, zatímco jiní, včetně ČR, si před nimi pevně zacpávají uši a zavírají oči. Některé biblické texty jako by byly jen na straně vítězů proti poraženým. Křesťané si na základě těchto textů vymysleli i teorii tzv. svaté války, kterou uplatňovali např. při křížových výpravách – nejen do Palestiny, ale i proti Čechům. Husité zde ovšem svým protivníkům občas nezůstali nic dlužni. Kromě starozákonních textů byly k ospravedlňování nenávisti a násilí používány i ty novozákonní. Otázka násilí není záležitostí jen vzdálených civilizací či dob. Ještě nacisté si dali na opasky „Gott mit uns“, Bůh s námi. Mnozí si jistě ještě živě vzpomeneme na kruté války v bývalé Jugoslávii v 90. letech minulého století, v nichž hrála svou roli také náboženská nesnášenlivost. Když člověk dnes přijede jako turista na místa, kde se tyto hrůzy odehrávaly, vidí, že na Balkáně jsou lidé stejně či ještě více přátelští, než u nás. Jak se tedy stavět k těmto temným biblickým textům? Někteří – Židé i křesťané - soudí, že zrcadlí dobu, která už minula. Po vyhubení morálně zcela zkažených národů již není povoleno nikomu brát život a přikázání „nezabiješ“ platí pro všechny. Jiní v těchto textech vidí zvuk pomstychtivosti, kterou zažívají poražení – psali je bezmocní Izraelci v Babylónském zajetí, kteří si idealizovali svou minulost, podobně jako si někdy evangelíci idealizují husitské války či české stavovské povstání v 17. století. Hlavní biblickou linií však je, že Bůh je Bohem lásky, který svými skutky zachraňuje Izrael, i celé lidstvo, a chce, aby ke spáse přišel i každý jednotlivec. Rozpaky, které v nás mohou některé biblické texty působit, jsou zdravé, když nás povedou i k přemýšlení nad námi samými a k rozpakům nad násilím a zlobou, které máme i sami v sobě. Blahoslavené rozpaky!

Děkujeme za těžké texty, které jitří naše svědomí a vedou nás k přemýšlení.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.