Radostná zpráva

Je pro mě Bůh radostí?

Pavel v první části své řeči probudil pozornost. Ti otevření, i ti uzavření pro slyšení Slova Božího zbystřili pozornost, každý po svém. V centru Pavlovy řeči už je Ježíš a jeho vzkříšení. Nejsou to slova lidské moudrosti, abych parafrázoval jiný Pavlův výrok, je to přímočaré sdělení; Ježíš je Vykupitel, ten, který zbaví od hříchů, od všeho toho, co nás odvrací od Hospodina, Pána Všehomíra. Radostná zpráva musí zasáhnout každého, kdo má zlomené srdce, kdo si je vědom své neschopnosti změnit stav věcí ve svém životě. A kolik toho máme každý na svědomí! Jak těžké mohou být naše kříže!

Ne každý ale dokáže tuto milost přivítat jako radost. Jsou i pyšní lidé, kteří nemají v centru svého vnímání Boha, ale sebe. Svoji důležitost, svůj úspěch, nebo i svoji bolest a strach. Jsou to ti, kdo Boha nedokáží přijmout jako základ své existence. Zajímavá je ta věc, že se nepředpokládá, že by šlo o někoho z venku, o Římany, o pohany, ale o lid Boží. Slabost a strach vzbuzují nevíru i v těch, kdo Slovo Boží pravidelně poslouchají, ale jsou tak zaujati sami sebou, že v nich toto Slovo nevzbuzuje žádnou radost, žádné velké očekávání.

Děkuji ti Pane, za dar vykoupení v Ježíši Kristu! V něm je moje síla i naděje ve spasení!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.